Algemene voorwaarden van A. van Walen Consultancy B.V.

A. van Walen Consultancy B.V.
Bachsingel 43
2402 GB ALPHEN AAN DEN RIJN


Inschrijfnummer K.v.K. te Leiden : 28070882

-------------------------------------------------------------


ALGEMEEN

Artikel 1: toepasselijkheid
 1. Deze bepalingen/ voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen en/of diensten - van welke aard ook aan cliënt/ wederpartij geleverd - alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen de wederpartij enerzijds en A. van Walen Consultancy B.V. anderzijds. A. van Walen Consultancy B.V. wordt verder aangeduid als gebruiker.
 2. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen dan van kracht, wanneer gebruiker deze schriftelijk heeft aanvaard; de afwijkingen gelden bijaldien slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft gebruiker te allen tijde het recht het aanbod binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding, te herroepen door middel van een aan de wederpartij gerichte aangetekende/ gefaxte mededeling.
 4. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevensdragers en promotiematerialen, alsmede andere door gebruiker verstrekte gegevens, binden haar niet.
 5. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Gebruiker heeft het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade, die direct - dan wel indirect - uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
 6. De omvang van de verplichtingen van gebruiker worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door gebruiker zal de wederpartij de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor gebruiker eerst bindend, indien de wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan gebruiker heeft geretourneerd.
 7. Gebruiker wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Leiden zijn gerechtigd.
 8. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen gebruiker en de wederpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 9. Wanneer gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker. Gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 10. De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 1.9 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen, kunnen worden beïnvloed.
Artikel 2: prijzen
 1. Alle prijsopgaven en de prijzen, die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht, assurantie et cetera.
 2. Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor gebruiker de goederen en/of diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het totstandkomen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft gebruiker het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, dan wel de order/overeenkomst te annuleren, terwijl gebruiker in dat geval niet aansprakelijk is voor schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging dan wel annulering ontstaat en zal ontstaan.
 3. Alle prijzen zijn exclusief transportkosten, porti, auteurscorrecties, rechten Stichting STEMRA en assurantiepremies.
 4. Overschrijding van de in de offerte of overeenkomst afgesproken prijzen tot 15 % van het totaalbedrag, worden als begrotingsrisico door de wederpartij geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door de wederpartij te worden goedgekeurd.
Artikel 3: betaling en facturering
 1. Gebruiker hanteert een betalingstermijn van 14 dagen netto. Nadat een overeenkomst tussen de wederpartij en gebruiker is gesloten, zal gebruiker 50% van de overeengekomen totaalprijs direct aan de wederpartij factureren. Nadat de wederpartij deze factuur heeft voldaan, zal gebruiker de werkzaamheden die gepaard gaan met de uitvoering van de overeenkomst aanvangen.
 2. De resterende 50% zal - behoudens meerwerk worden gefactureerd aan de wederpartij zodra het opleveringsrapport voor akkoord door de wederpartij zal zijn ondertekend en aan gebruiker ter hand gesteld.
 3. Op alle in rekening gebrachte bedragen wordt BTW verrekend.
 4. Indien het krachtens iedere factuur door gebruiker van de wederpartij te vorderen bedrag, niet stipt en volledig binnen 14 dagen na factuurdatum door of namens de wederpartij aan gebruiker is voldaan, is de wederpartij over het factuurbedrag c.q. het restant ingaande op de factuurdatum een rente van 2 % per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door gebruiker aan de wederpartij is vereist.
 5. Compensatie van een eventueel door de wederpartij gepretendeerde vordering op gebruiker is geheel uitgesloten.
 6. In geval de wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van gebruiker op de wederpartij terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft gebruiker dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 7. De wederpartij wordt geacht de factuur als juist te hebben aanvaard en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
 8. Alle kosten die ontstaan uit of verband houden met het door gebruiker geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke inning van enige niet- tijdig of niet- geheel betaalde factuur of uit enig andere hoofde, komen zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op 15 % van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van 160,00.
Artikel 4: overmacht
 1. Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, in beslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke gebruiker redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen.
 2. Indien gebruiker ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting 5 maanden heeft geduurd, de overeenkomst per aangetekende brief buitenrechtelijk te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door gebruiker zal de wederpartij een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.
Artikel 5: reclames
 1. De wederpartij wordt geacht de door gebruiker geleverde goederen/ diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.
 2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen tien dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van gebruiker, bij gebreke waarvan elk recht van de wederpartij ter zake is vervallen.
 3. In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal gebruiker in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen/ opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 4. Verwerkte en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.
 5. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de wederpartij onverlet.
Artikel 6: eigendomsvoorbehoud algemeen
 1. De geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De wederpartij verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel blijft het auteursrecht op alle door gebruiker aan de wederpartij geleverde software berusten bij gebruiker.
 3. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de wederpartij aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 4. Zolang de goederen eigendom blijven van gebruiker, mag de wederpartij ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurd de wederpartij, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad 22.690,00 of ¦ 50.002,--, is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van gebruiker.
 5. In geval de wederpartij gebruiker in eigendom behorende goederen, zal hebben be- of verwerkt, dan strekt het eigendomsrecht zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat de wederpartij aan alle op hem rustende verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan. Indien de wederpartij de goederen zonder toestemming van gebruiker heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, over te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4 dezes.
Artikel 7: ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen in deze voorwaarden, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en/of zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt en verkrijgt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderzijds, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 8: annulering
 1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk, indien gebruiker er in toestemt. In dat geval zal de wederpartij een vergoeding betalen van 20% van het overeengekomen totaalbedrag, terwijl de wederpartij volledig verplicht blijft reeds door gebruiker gekochte/ bestelde goederen tegen de overeengekomen prijs af te nemen.
 2. Voorts is de wederpartij tegenover de uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering. De wederpartij vrijwaart gebruiker ter zake.
 3. Annuleringen van afgesproken cursussen en/of trainingen, welke aan gebruiker bekend worden na veertien dagen voor de aanvang van de cursussen en/of trainingen worden slechts geaccepteerd tegen betaling van de volledige kosten.
  Door de wederpartij betaalde bedragen worden niet terugbetaald.
Artikel 9: garantiebepalingen

Op aanvraag is door gebruiker een lijst af te geven, waarin de diverse garantietermijnen voor de verschillende goederen/ producten staan vermeld. Bedoelde garantie wordt op slechts de materialen gegeven; waarbij normaal gebruik uitgangspunt is. Desgevraagd wordt door gebruiker een garantiebewijs afgegeven, hetgeen als zodanig het enig geldige bewijs voor garantie is.

LEVERING HARDWARE:

Artikel 10: levering van goederen
 1. Levering vindt plaats af fabriek. Alle door gebruiker geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen kan gebruiker in overleg treden met de wederpartij. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.
 3. De goederen worden geacht door gebruiker te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard:
  1. Bij levering af het magazijn, dan wel indien is overeengekomen dat levering zal geschieden af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
  2. Bij franco levering, zodra de goederen bij de wederpartij zijn aangevoerd en gelost.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
 5. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is gebruiker bevoegd dit deel te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij levering van successieve gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding met inachtneming van het gestelde in artikel 5.2 van het geleverde door de wederpartij niet meer kan worden teruggekomen.
Artikel 11: vervoer van goederen
 1. Alle door wederpartij bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, voor risico van de wederpartij door gebruiker afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/ diensten worden geacht voor risico van de wederpartij te zijn verleend.
 2. Het transport van de goederen zal op een door gebruiker te bepalen wijze geschieden.
 3. Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de wederpartij komen.
 4. Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van gebruiker niet kan doorgaan, is gebruiker gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, zulks onverminderd het recht van gebruiker betaling van de koopprijs te vorderen.
 5. Het risico van beschadigingen en/of tenietgaan van de lading vanaf de fabriek of het magazijn van gebruiker is voor rekening van de wederpartij zelfs in het geval dat de vervoersdocumenten anders vermelden en onverschillig of de wederpartij zich bij levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.

INTERNET- WEBSERVICES + SOFTWAREONTWIKKELING:

Artikel 12: overeenkomst en levering
 1. Gebruiker noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of plichten, voortvloeiende uit één of meerdere overeenkomsten met gebruiker, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Deze voorwaarden worden geacht mede te zijn bedongen ten behoeve van al degenen die gebruiker bij de uitvoering en uitlegging van een overeenkomst betrekt.
 3. Gebruiker draagt zorg voor een representatief ontwerp, registratie, aanwezigheid en bereikbaarheid op het internet.
 4. Gebruiker is gehouden de opdracht naar beste kunnen uit te voeren, maar is daarbij afhankelijk van de input van informatie door de wederpartij om de maatwerkapplicatie voor het internet naar behoren te kunnen leveren. De wederpartij is aldus gehouden alle relevante informatie tijdig aan gebruiker ter beschikking te stellen.
 5. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.
 6. Al hetgeen de wederpartij aan gebruiker ter beschikking stelt, in verband met de door gebruiker te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. Gebruiker staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door gebruiker zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren diensten.
 7. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in 12.4 en het gebruik als bedoeld in 12.5, zullen houden.
 8. Gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 4 dagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.
 9. Op schending van al hetgeen is bepaald bij 12.5 tot en met 12.8 staat een boete van
  11.345,00 per dag voor elke overtreding, alsmede voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van de ene partij aan de andere partij van volledige schadevergoeding te dezer zake.
 10. Gebruiker behoudt het recht reclame te maken met haar klantproducten. Zulks evenwel zonder inbreuk te maken op het reclamerecht en de rechten van de wederpartij.
 11. Gebruiker behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten en beeldconcepten gaat.
 12. Ontwerpen van gebruiker mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van gebruiker worden toegepast op andere uitingen, dan die welke in de overeenkomst zijn omschreven.
 13. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten en kunnen gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend c.q. limitatief. Bij overschrijding van deze termijnen kan gebruiker in overleg treden met de wederpartij. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.
 14. Gebruiker zorgt voor de uploading (het product op het internet plaatsen) en de bereikbaarheid van het product.
 15. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek is gelimiteerd aan 1 gigabyte/1000 megabyte (Mb), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 16. Indien het bezoek en het dataverkeer extreme hoogten bereiken en boven de genoemde limiet uitkomen, berekent gebruiker de kosten aan de wederpartij door.
 17. De definitieve oplevering van het afgesproken product vindt plaats nadat de wederpartij het daartoe opgestelde opleveringsrapport voor akkoord zal hebben ondertekend, hetwelk samen valt met het uploaden (=publicatie van de website op het internet op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam) van de overeengekomen website.
 18. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaatsvinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
Artikel 13: domeinnamen, huur en registratie
 1. Gebruiker verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnaam.
 2. Na betaling door de wederpartij van de facturen van gebruiker, zal de domeinnaam op naam worden gezet van de rechthebbende.
 3. Na betaling van de met de registratie van de domeinnaam gepaard gaande kosten wordt de rechthebbende overeenkomstig de rechten en plichten van de Stichting Domeinregistratie in Nederland, eigenaar.
 4. Indien het een ".nl" domeinnaam betreft, is de rechthebbende de natuurlijke of rechtspersoon, die vermeld staat op de meest recente inschrijving bij de Kamer van koophandel in het desbetreffende ressort
 5. Gebruiker draagt zorgt voor de aanwezigheid en bereikbaarheid op het internet onder de beschikbare domeinnamen.
 6. Domeinnamen kunnen eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van de wederpartij.
 7. De registratiekosten van de vermelde domeinnamen kennen een registratietermijn van 12 maanden. Deze termijn wordt stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, indien de wederpartij niet 2 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum heeft opgezegd.
 8. Opzegging geschiedt schriftelijk en uiterlijk 2 maanden voor de beëindiging van de registratie - en/of huurtermijn.
 9. Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk bij overeenkomst anders afgesproken.
 10. Gebruiker plaatst geen erotische en/of pornografische uitingen op haar servers.
Artikel 14: webservices
 1. Bij de uitvoering van de overeenkomsten waarbij gebruiker en de wederpartij zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Zowel gebruiker als de wederpartij zullen zich aan deze regels houden. Indien de wederpartij (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is gebruiker gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst - aldus buiten rechte - te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van gebruiker ter zake van schadevergoeding, alsmede - en niet in de laatste plaats - houdt gebruiker recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs. Wanneer de wederpartij niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van gebruiker, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft gebruiker tevens het recht om de wederpartij uit te sluiten van de hosting services, zonder dat gebruiker jegens de wederpartij schadeplichtig wordt.
 2. Het is de wederpartij in dat geval niet toegestaan om:
  1. Zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
  2. Inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. Zich schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie, die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
  4. Zich bezig te houden met het zgn. "hacken" w.o. het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software of data van derden;
  5. Reclame, berichten en meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als "spamming";
  6. Zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens gebruiker of derden.
 3. De wederpartij vrijwaart gebruiker ter zake van eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door gebruiker geleverde hosting services.
 4. De wederpartij zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van gebruiker, onverminderd het recht van gebruiker om, zoals eerder in deze voorwaarden gesteld, het behoud van haar copyright in beeld te brengen te houden op informatiedragers die door de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
 5. Gebruiker is voor haar dienstverlening mede afhankelijk van het internet, haar serviceprovider en haar telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid/ toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van gebruiker.
 6. In verband met hetgeen in het vorige beding is opgenomen, kan het voorkomen dat beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week fulltime.
 7. Bij de verzorging door gebruiker van zgn. consultancy ter zake van webpromotie, kan gebruiker geen garanties geven houdende de aanmelding van sites bij zoekmachines.
Artikel 15: dienstverlening
 1. Gebruiker verzorgt naast een volledig pakket internetdiensten, ook bedrijfstrainingen en levert reclamewerken aan bedrijven. Gebruiker verbindt zich de dienstverlening naar beste kunnen en zorg uit te voeren - gelijk van een professioneel bedrijf in deze branche mag worden verwacht - en uiteraard overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk gemaakte afspraken en procedures.
 2. Wanneer de te leveren diensten in fasen zullen plaatsvinden, is gebruiker gerechtigd de aanvang van de diensten, welke tot een opvolgende fase behoren, uit te stellen, totdat de wederpartij de resultaten van de opgeleverde fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Slechts wanneer partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen, is gebruiker gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de wederpartij op te volgen. Gebruiker is niet gehouden aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzingen of aanvullen.
 4. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, die bij gebruiker werkzaam is, zal gebruiker altijd gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 5. Voor zover de dienstverlening van gebruiker bestaat uit het leveren/ verzorgen van opleidingen, cursussen of trainingen, kan gebruiker altijd, alvorens tot de aanvang daarvan over te gaan, de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden geleid door de regels omtrent annulering in deze voorwaarden.
 6. Indien het aantal aanmeldingen daartoe - naar het oordeel van gebruiker - aanleiding geeft, is gebruiker gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met een of meer elders geplande gelijke opleidingen, cursussen of trainingen of deze op een latere datum of op een later tijdstip te laten plaatsvinden.
Artikel 16: ontwikkeling van programmatuur
 1. Indien en voor zover gebruiker een overeenkomst met de wederpartij sluit ter zake van maatwerkprogrammatuur, die speciaal voor de wederpartij wordt ontwikkeld, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Gebruiker zal die programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de wederpartij instaat.
 2. Wanneer is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan gebruiker de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase, schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. De wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door gebruiker opgeleverde programmatuur/ fasen, indien en voor zover de facturen voldaan zijn.
 4. Gebruiker zal de te ontwikkelen programmatuur conform de daartoe opgestelde specificaties - gebruiksklaar - aan de wederpartij opleveren.
 5. Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan gebruiker ter beschikking zullen worden gesteld.
 6. Zodra bij het uitvoeren van de desbetreffende acceptatietest blijkt, dat in de programmatuur voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij gebruiker hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 dagen wordt onderbroken, totdat gebruiker de gebreken heeft hersteld.
 7. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoond en niet aan de schriftelijk vastgestelde specificaties voldoet, zal de wederpartij gebruiker onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Gebruiker zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. In alle andere gevallen zal gebruiker aan de wederpartij de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
 8. De programmatuur moet geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken moet de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de wederpartij of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de wederpartij gebruiker niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnformeerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.
 9. Gedurende een periode van 3 maanden na de aanvaarding/oplevering zal gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien en voor zover de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgestelde specificaties voldoet. Gebruiker garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld, zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garantie. De garantie is niet van toepassing als de programmatuur door anderen dan gebruiker is gewijzigd/ bewerkt.
 10. Gebruiker verleent aan de wederpartij uitsluitend het niet exclusieve recht tot het gebruik van de ontwikkelde programmatuur.
 11. De programmatuur kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
 12. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van de zijde van gebruiker niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij evenmin toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan de wederpartij niet ter beschikking gesteld.
 13. Indien en voor zover voor de geleverde programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij onderhoud is inbegrepen zal omtrent de regels van het onderhoud een nadere overeenkomst zijn gesloten en gelden de in die overeenkomst opgenomen bepalingen. Zulks laat evenwel onverlet de afspraak dat alle overige - niet op onderhoud betrekking hebbende - bedingen uit deze voorwaarden van toepassing zullen blijven.
Artikel 17: eigendomsrechten
 1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door gebruiker moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgelegd, dat enig door gebruiker geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van derden als zo-even bedoeld, zal gebruiker, ter zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij gebruiker niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit beding bedoeld, heeft geïnformeerd dat gebruiker in staat is haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
 2. De geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker, totdat de wederpartij aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De wederpartij verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen calamiteiten. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel blijft het auteursrecht op alle door gebruiker aan de wederpartij geleverde software berusten bij gebruiker.
 3. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op één of meer onbetaalde facturen, worden de bij de wederpartij aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 4. Gebruiker zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden, welke is gebaseerd op de bewaring van de door gebruiker ontwikkelde programmatuur. Zulks indien en voor zover de ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Gebruiker zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij gebruiker onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan gebruiker overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan gebruiker de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als gebruiker juist acht.
 5. Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot het standaard pakket blijven bij gebruiker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.
 6. Het is gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van gebruiker kan bevatten.
 7. Zolang de geleverde goederen in gevolge dit artikel eigendom blijven van gebruiker, mag de wederpartij ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt de wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete van 11.345,00 en is de afgesproken prijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken op schadevergoeding van gebruiker.
Artikel 18: medewerking door de wederpartij
 1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de wederpartij gebruiker steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke/ relevante gegevens of inlichtingen verschaffen.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van eventueel geleverde apparatuur en/of programmatuur alsmede van de door gebruiker te verlenen diensten, en voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 3. Indien is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken voormeld, ter beschikking van gebruiker staan of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichting daaromtrent voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker in rekening worden gebracht.

SLOTOPMERKINGEN:

Artikel 19: aansprakelijkheid
 1. Behoudens de verplichting van gebruiker om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan voor levering, te zorgen voor kostenloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs is gebruiker nimmer - uit welke hoofde dan ook - voor enige door de wederpartij of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.
 2. Wanneer de wederpartij de codes ter beschikking heeft van de webserver en daarmee zelfstandig, zonder tussenkomst van gebruiker of zonder deze in te lichten, aanpassingen maakt/ doorvoert in de door gebruiker geleverde programmatuur, is gebruiker nimmer verantwoordelijk te houden voor de gevolgen van deze aanpassingen.
 3. Ook in het geval gebruiker de afgesproken internetdiensten niet kan leveren is gebruiker niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende diensten het gevolg is van een aan gebruiker toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van gebruiker liggen. De beschikbaarheid van het internet is - zoals elders in de voorwaarden gesteld - afhankelijk van het internet zelf, de service provider van gebruiker en de telecommunicatieleverancier van gebruiker. Weshalve de beschikbaarheid van de internetdiensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en dus de verantwoordelijkheid van gebruiker liggen. Derhalve zal gebruiker ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 4. De aansprakelijkheid jegens de wederpartij vervalt in elk geval, indien de wederpartij gebruiker niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan gebruiker gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen door derden aan gebruiker beschikbaar gesteld en door gebruiker verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet van de zijde van gebruiker.
 6. De eventuele aansprakelijkheid van gebruiker, voor schade van de wederpartij is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van geleverde goederen en/of de hoogte van de prijzen die door gebruiker in rekening worden gebracht voor het verlenen van internetdiensten, voor de periode dat de dienst niet beschikbaar was.
Artikel 20: wijzigingen en meerwerk

Gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeengekomen wijziging of aanvulling op de afgesproken werkzaamheden, het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

Indien voor de eventuele programmatuurontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal gebruiker de wederpartij tevoren inlichten, wanneer de nadere overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 21: geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nader gesloten overeenkomsten welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter, die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van de wederpartij, onverminderd het recht van hoger beroep.

Artikel 22: toepasselijk recht

De verbintenissen tussen gebruiker en de wederpartij als bedoeld in deze voorwaarden zijn bij uitsluiting onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 23: deponering

Deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop zijn te allen tijde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden en kunnen als "algemene voorwaarden" worden aangehaald.